EĞİTİMLERİMİZ


1 - Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
2 - İlk yardım eğitimi
3 - Yangın eğitimi
4 - Risk değerlendirme eğitimi
5 - Güvenlik bilgi formu eğitimi (MSDS)
6 - Ergonomi eğitimi
7 - Yüksekte çalışma eğitimi1- TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu kılınmıştır.
Yeni yasasının “eğitim” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur.

Çalışanların eğitimi

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tehlike sınıflarına göre;

Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 16 saat,

Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 12 saat,

Az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 8 saattir.

Her çalışana Çalışkan OSGB tarafından eğitim sonunda Sertifika verilir.

Başa Dön

2 -İLK YARDIM EĞİTİMİ

Genel İlkyardım Bilgileri

İlkyardım nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Acil tedavi nedir?

Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta/yaralının durumunun. kötüleşmesini önlemek,

İyileşmeyi kolaylaştırmak.

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlkyardım temel uygulamaları Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

Koruma:

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme:

Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Kurtarma (Müdahale):

Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Sakin olunmalı yada sakin olan bir kişinin araması sağlanmalıdır.

112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmelidir;

Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin yada çok bilinen bir yerin adı verilmelidir,

Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmelidir,

Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalıdır,

Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir,

Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir,

112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

Hasta / yaralıların durumunu değerlendirmek (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek

Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek

Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek

Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunmak

Kırıklara yerinde müdahale etmek

Hasta/yaralıyı sıcak tutmak

Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek

Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapmak

Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112) (Ancak, ağır hasta/yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır).

İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?

Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilkyardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır. Bunun için bir ilkyardımcıda aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir:

İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmak,

Önce kendi can güvenliğini korumak,

Sakin, kendine güvenli ve pratik olmak,

Eldeki olanakları değerlendirebilmek,

Olayı anında ve doğru olarak haber vermek (112’yi aramak),

Çevredeki kişileri organize edebilmek ve onlardan yararlanabilmek,

İyi bir iletişim becerisine sahip olmak.

Başa Dön

3 - YANGIN EĞİTİMİ

YANGIN EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

1. Yanma ve Yangın Bilgisi

2. Yangın-Yangın Çeşitleri

3. Yangın Söndürme Yöntemleri

4. Yangın Nedenleri ve Etkenleri

5. Yangın Önleyici Tedbirler

6. Yangında Kullanılan Söndürme Maddeleri

a. Su

b. Köpük

c. Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler

d. Karbondioksitli(Co2) Söndürücüler

e. Fm-200, Naf ve nergen Gaz Söndürücüler

7. Yangın Söndürmede Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

8. Yangın Yerindeki Tehlikeler

9. Yangının Sebep Olduğu Kayıplar

10. Yangın Başlangıç ve ilk Müdahale

11. Yangın ihbarının Verilmesi ve Personelin Hareket Tarzı

12. Personel Tahliye Güzergâhı ve Toplanma Yerine Geçilmesi

13. Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Cihazlar ve Kullanımlı

14. Acil Eylem Planı

15. Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması

16. Yangına Müdahale Teknikleri

17. Kurtarma Bilgisi

18. İlk Yardım Bilgisi

19. Uygulamalı Olarak itfaiye Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı

20. Fiilî Yangın Söndürme Eğitimi

Başa Dön

4 - RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI :

Katılımcılara;

İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

► Neden, risk değerlendirmesi yapmamız gerekli ?

► Risk değerlendirmesinin yapılmasını zorunlu kılan yasal mevzuatlar.

► Tehlike nedir ?

► Risk nedir ?

► Risk değerlendirme uygulama esasları.

► Risk değerlendirme ekibi.

► Risk değerlendirmesinin yapılması.

► Risk değerlendirme aşama sırasına göre risk değerlendirme tablosunun doldurulması.

► Yapılan iş ve gerçekleşme sıklığının tanımlanması.

► Tehlikelerin belirlenmesi.

► Risk şiddetinin belirlenmesi.

► Riskin gerçekleşme olasılığı.

► Risk düzeyinin belirlenmesi.

► Yasal şartların belirlenmesi.

► Riskin önem durumunun belirlenmesi.

► Riskin önem durumuna göre gerekli kontrol ve önlem faaliyetlerinin belirlenmesi.

► İyileştirme ve kontrol planı.

► Termin ve sorumluların belirlenmesi.

► Bakiye risk değerlendirmesi.

► Risk değerlendirmesinin revizyonunu gerektiren haller.

► Risk değerlendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.

► Risk değerlendirme kayıtlarının tutulması.

Başa Dön

5 -GÜVENLİK BİLGİ FORMU EĞİTİMİ (MSDS)

Güvenlik bilgi formu, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, alınacak güvenlik önlemlerini ve çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir. 26/12/2008 tarih 27092 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı, kullanıcısına bu madde veya müstahzara ait güvenlik bilgi formu sağlamakla yükümlüdür.

MSDS nedir?

Neden MSDS?

MSDS ile ilgili Mevzuat

Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

MSDS’lerde Kullanılan Kısaltmalar,

MSDS’lere Ulaşılabilecek Adresler

Başa Dön

6 - ERGONOMİ EĞİTİMİ

Ergonomi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

Ergonomi terimi Yunanca iş anlamına gelen ‘ergos’ ve yasa anlamına gelen ‘nomos’ sözcüklerinden türemiştir, iş bilim anlamına gelir.

Ergonomi uyum, uygunluk demektir. Kişilerle yaptıkları iş, yaşadıkları çevre, soludukları hava, kullandıkları eşyalar, diğer insanlar ile aralarında uygunluk olmasıdır. Kişi ve çevresi arasında uygunluk sağlanırsa çevrenin insan üzerinde yarattığı stres azalır, hata payı azalır, verimlilik artar. Burada sözü edilen uygunluk hem fiziksel hem de psikolojik uygunluktur. ABD ergonomiye ‘insan faktörü’, demektedir. Ergonomi insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Yani yaşamın insana uyumunu hedefler.

İnsanın çevresi arasındaki etkileşimi, uyumu insanın hayvana attığı ilk taşla başlamış, uygarlık geliştikçe de insan çevre uyumu gelişmiştir. Ergonominin asıl gelişimi ve bilim haline gelmesi 2. Dünya Savaşı’nda savaş pilotlarının hatalarını en aza indirmek için yapılan çalışmalarla olmuştur. Ergonomi yaşamın her alanındadır… oturduğumuz sandalye, uzandığımız yatak, kullandığımız mutfak, yaşadığımız ev, şehir, çalıştığımız iş, soluduğumuz hava, çevremizdeki gürültü,… hepsi ergonominin konusudur.. iş makine tasarımcılığından, eğitim teknolojisine, uzay havacılık bilgisayar programından , kaza analizine dek. Ergonomi multidisipliner bir bilimdir; mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, anatomiden yararlanır.

Ergonomi alanında uzmanlaşan kişilere ergonomist denir. Avrupa Birliği’nde ergonomi eğitimi için dört yılı genel ergonomi, iki yılı da sektöre özel eğitim öngörülmektedir.

Ergonomi Eğitimi İçeriği:

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması

İş gücü kayıplarının önlenmesi

Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması

İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması

Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi

Gürültü-aydınlatma-hava hareketleri-nemlilik-hava ısısı-personel ekipman uygunluğu

Ergonomi Eğitimi Eğitimine Kimler Katılabilir:

Özel ve resmi kurumlarda çalışan tüm kişiler

Büro bazlı çalışanlar

İş yeri ortamlarının iyileştirilmesini isteyenler

Meslek Hastalığına yakalanma riski

Başa Dön

7 - YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

Eğitim İçeriği :

Merdiven ve iskeleler

- Tipleri ve dikkat edilecekler

- Kullanırken uyulacak kurallar

Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar

- Temel güvenlik kuralları

- İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi

- Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.

- Kişisel koruyucu ekipmanlar

- Uygulamalı emniyet kemeri kullanımı

- Barikatlama

Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi

- Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler

- Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler

- Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi

- Müteahhitler için uygulamalar

Kimler Katılmalı:

Düşme riski olan her türlü mekânda çalışması gereken herkes, GSM istasyonları, radyo vericileri, kuleler, yüksek bacalarda çalışması gereken teknisyenler, kontrol ve montaj personeli vb.

Başa Dön

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı ve bu Bu liste 29 Mart 2013 Tarih İş Kanunu kapsamında.
HABERLER VE MAKALELER
Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ve 4857 sayılı ve bu risklerden İş Kanunu kapsamında.
YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKALARIMIZ
Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı ve bu Bu liste ve 28602 Sayılı Resmi Gazete'de risklerden İş Kanunu kapsamında.